Вторник, 07 Декември 2021 09:50

Финансова ревизия по дейността на етажна собственост

Написана от Универсум В ЕООД
Оценете
(1 глас)
Ревизия на вход / етажна собственост; Ревизия на каса на вход; Как се прави ревизия на вход? Ревизия на вход / етажна собственост; Ревизия на каса на вход; Как се прави ревизия на вход? Авторски права: Универсум В ЕООД

Видео

Финансова ревизия по дейността на етажна собственост Универсум В ЕООД

Универсум В ЕООД може да извърши финансова проверка по сметките, водени от домоуправителя или касиера, с цел установяване на наличностите по каса или банка, както и актуалните задължения на съкооператорите. Ревизията се извършва за период не по-дълъг от 2 години. Съставеният отчет след провеждане на ревизията е важен инструмент на общото събрание за приемане на бюджет, определяне на суми за такса вход и фонд ремонти и планиране на реновирането на етажната собственост. Предоставеният протокол от ревизията отбелязва констатираните слабости при финансовото управление на етажната собственост, както и предлага палитра от решения за корегиране на тези слабости, от която общото събрание може да избира.

 

Необходими документи:

 1. Всички документи за разходи: ток, асансьор, почистващи препарати, такси за почистване и други.
 2. Протоколи от общи събрания, управителен и контролен съвет, както и взетите решения на тях.
 3. Протоколи от предишни ревизии. 
 4. Домова книга, за да се определи броя на живущите по апартаменти, през съответните месеци, за които се прави ревизията.
 5. Касови ордери, бележки, книги, тетрадки, отчети от касиера / домоуправителя, с цел установяване на плащанията на съкооператорите и съпоставяне на получените резултати за периода.

Обработването на информацията от първичните документи се извършва в присъствието на касиера и/или домоуправителя. 

Документите на етажната собственост не се изнасят от етажната собственост.

Услугата се извършва на място в съответната етажна собственост в извънработно време, удобно за касиера или домоуправителя.

Услугата обхваща единствено разчетите, възникнали по силата на ЗУЕС /Такси за поддръжка на входа, Фонд ремонти, наеми/.

Разчети, свързани със Софийска вода и други подобни са извън обхвата на ревизията.

 

Защо се налага извършването на финансова ревизия?

 • Това е ежегодно задължение на контролния съвет съгласно чл.24 (5) от ЗУЕС. При неспазването му контролния съвет подлежат на персонална глоба по чл.56(1) от ЗУЕС в размер от 300 до 1000 лева.

 • При липса на контролен съвет, общото събрание е длъжно да определи лица от Етажната собственост, които не са свързани с членове на управителния съвет за извършване на ревизията. Общото събрание, контролният съвет или избраните лица от Общото събрание са в правомощията да се обърнат към нас за провеждане на ревизия.

 • При липса на съдействие от страна на управителния съвет за извършване на ревизията, глобата по чл.56 (1) е за членовете на управителния съвет.

 • Чрез ревизията се укрепва доверието между съседите и при наличие на неточности, те се отстраняват.

 • Гарантира се еднакво прилагане на Закона за управление на Етажната собственост за всички!

 • Контролен механизъм, който предпазва от своеволия на разполагащите с общите пари! 

Резултатите:

 1. Пълен финансов отчет за ревизирания период:

  1. Касова наличност на етажната собственост
  2. Банкова наличност на етажната собственост /при наличие на банкова сметка/
  3. Наличност при професионален касиер /изипей, при използване на услугите на такъв/
  4. Задължения на съкоопреаторите
  5. Разходи и приходи с натрупване по години
  6. Разходи и приходи, съпоставени по видове и по години
 2. Протокол с констатации:

  1. В протокола описваме еднолично взети решения от домоуправителя или касиера в разрез със ЗУЕС и решения на общото събрание /освобождаване от такси или определяне на такси в по-голям размер, едноличен избор на оферта за планов ремонт за суми над 1000 лв и т.н./.
  2. Констатирани разминавания в отчета на касиера и домоуправителя /ако има такъв/ и съставения от нас отчет. При липса на отчет, този факт също се отбелязва в протокола.
  3. Констатирани разминавания между фактическото състояние на касата на етажната собственост и по отчет.
  4. Констатирани разминавания между фактическото състояние на банковата сметка или тази при професионалния касиер с това по отчет.
  5. При наличие на съпоставими разходи по вид и размер между годините и наличие на голяма разлика, тя се включва в протокола, с цел да се потърси обяснение от общото събрание.
  6. Препоръки при констатиране на проблеми с провежданите общи събрания и съставените протоколи.
  7. При желание от етажната собственост, препоръки за подобряване на събираемостта на средствата и отчетността.  
  8. Съпоставка между законовите изисквания във финансовата част и практиката в етажната собственост.
 3. Изчисление на законна лихва по чл.86 от ЗЗД за просрочия на вноски към Етажната собственост или по неправилни разчети на управителния съвет:

  1. Опцията се заявява при поискване на оферта за ревизия.
  2. Лихви се изчисляват до 3 години назад от момента на провеждане на ревизията.
  3. За изчисляване на лихви по чл.86 от ЗЗД се добавя допълнителна сума от 150 лв към цената на ревизията за Етажна собственост до 25 самостоятелни обекта.
  4. При ревизия на професионални домоуправители, в офертата задължително се включва опцията за изчисляване на лихви по чл.86 от ЗЗД, освен ако не се предостави Решение на Общото събрание, в което собствениците, ползвателите и обитателите са изрично освободени от задължението им да плащат дължимите лихви за просрочие по чл. 86 от ЗЗД с мнозинство от 75% от всички идеални части.

Финансовият отчет и протоколът се предоставят в електронен вид /pdf/ по имейл, до 1 седмица след приключване обработката на документацията. Разпечатките са в 2 екземпляра и се подписват от присъстващите членове на ревизията. 

В услугата не е включено съставянето на Констативни протоколи за установените нарушения, както и подготвянето на доклада на Контролния съвет от проведената ревизия. Това са услуги, които могат да бъдат заявени допълнително, срещу допълнително заплащане.

Извършваме ревизии, максимум 2 години назад във времето. По изключение ревизията може да обхване максимум до 3 години, но за всеки месец, надхвърлящ двугодишния период се заплаща по 10 лева допълнително.

 

При повторно ползване на услугата:

Ако вече сте ползвали услугата, важно е да ни обърнете внимание на този факт. Това ще ни позволи да използваме данните от предишната ревизия като начално салдо за новата ревизия.

Освен това новият финансов отчет ще има повече данни за анализ, съставяне на по-добър бюджет за бъдещи периоди и по-добър контрол върху разходната част.

Заплащане:

Цената на пакета е 200 лв при ревизия на двугодишен период за Етажни собствености до 25 самостоятелни обекта. За всеки допълнителен месец над двугодишния период се заплаща по 10 лева.

Предвижда се отстъпка до 30% ако всички приходни квитанции са описани в електронен формат и ясно е упоменат номера на обекта/апаратамента.

Предвижда се отстъпка до 50% ако се ползва професионален касиер. Приложението на касиера позволява експорт в електронен формат и ясно е упоменат номера на обекта/апаратамента.

Предвижда се отстъпка до 60% и кратък срок за приключване на ревизията ако Етажната собственост може да предостави Финансов отчет, рекапитулации и първична документация, съгласно нашите условия.

Преди да се обадите за конкретна цена, моля прочетете ТУК!

Придвижването до етажни собствености в град София е включено в цената на услугата.

За райони до 50 км от град София, към цената на услугата се добавят допълнителни 20 лв.

За райони до 200 км от град София, към цената на услугата се добавят допълнителни 50 лв, ако услугата и двете придвижвания могат да се осъществят в рамките на 1 ден.

За райони над 200 км от град София, към цената на услугата се добавят допълнителни 100 лв за транспорт и още 60 лв за нощувка.

Сумата се превежда:

 1. поне 1 работен ден преди ревизията при плащане по банков път или на каса на изипей 
 2. в деня на ревизията чрез превод през ипей или в брой веднага след обработване на документацията.

 

Атмосфера за провеждане на ревизията:

 • Провеждащият ревизията предоставя думата на всеки присъстващ и компетентен по темата.
 • Останалите присъстващи са длъжни да изслушат мнението на говорещия без да го прекъсват.
 • Думата се дава, на всеки който желае да се изкаже, без да има необходимост от прекъсване на говорещия.
 • Не се толерират агресивно поведение, ругатни и обиди към когото и да е, особено към провеждащия ревизията.
 • Не се толерира шумното говорене, защото пречи на концентрацията при обработка на документацията.
 • Провеждащият ревизията може да определи дадено действие или бездействие като нарушение или грешка, съгласно закона, но няма да направи квалификация по нечий адрес.
 • Провеждащият ревизията няма за задължение да следи за реда и дисциплината по време на ревизията, но има пълно право да направи забележка, ако присъстващите му пречат за извършване на дейността му.
 • При наличие на 3 забележки за неспазване на нормалния ред за провеждане на ревизията, ревизиращият може да прекрати ревизията без да я финализира по вина на Етажната собственост.
 • При преждевременно прекратена ревизия по вина на Етажната собственост, авансово преведената сума от 50% се задържа като неустойка.

 

Данните необходими за изготвяне на оферта за ревизия на Етажна собственост.

Основна информация за ревизия на Етажна собственост /ЕС/
Лице за контакт / получател на офертата

 

Тези продукти също може да представляват интерес за Вас.

Прочетена 15934 пъти Последно променена в Вторник, 07 Декември 2021 09:50

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

 •