Вторник, 07 Декември 2021 09:50

Пълна ревизия по дейността на етажна собственост

Написана от Универсум В ЕООД
Оценете
(9 гласа)
Ревизия на вход / етажна собственост; Ревизия на каса на вход; Как се прави ревизия на вход? Ревизия на вход / етажна собственост; Ревизия на каса на вход; Как се прави ревизия на вход? Авторски права: Универсум В ЕООД

Видео

Пълна ревизия по дейността на етажна собственост Универсум В ЕООД

Универсум В ЕООД може да извърши пълна ревизия  и финансова проверка по сметките, водени от домоуправителя или касиера, с цел установяване на наличностите по каса или банка, както и актуалните задължения на съкооператорите. Ревизията се извършва за период не по-дълъг от 2 години. Съставеният отчет след провеждане на ревизията е важен инструмент на общото събрание за приемане на бюджет, определяне на суми за такса вход и фонд ремонти и планиране на реновирането на етажната собственост. Предоставеният протокол от ревизията отбелязва констатираните слабости при управлението на етажната собственост, както и предлага палитра от решения за корегиране на тези слабости, от която общото събрание може да избира.

 

Необходими документи:

 1. Всички документи за разходи: ток, асансьор, почистващи препарати, такси за почистване и други.
 2. Протоколи от общи събрания, управителен и контролен съвет, както и взетите решения на тях.
 3. Протоколи от предишни ревизии. 
 4. Домова книга, за да се определи броя на живущите по апартаменти, през съответните месеци, за които се прави ревизията.
 5. Касови ордери, бележки, книги, тетрадки, отчети от касиера / домоуправителя, с цел установяване на плащанията на съкооператорите и съпоставяне на получените резултати за периода.
 6. Кореспонденция с институции и трети лица. 

Обработването на информацията от първичните документи се извършва в присъствието на касиера и/или домоуправителя. 

Документите на етажната собственост не се изнасят от етажната собственост.

Услугата се извършва на място в съответната етажна собственост в извънработно време, удобно за касиера или домоуправителя.

Услугата обхваща единствено разчетите, възникнали по силата на ЗУЕС /Такси за поддръжка на входа, Фонд ремонти, наеми/.

Разчети, свързани със Софийска вода и други подобни са извън обхвата на ревизията.

 

Защо се налага извършването на пълна или финансова ревизия?

 • Това е ежегодно задължение на контролния съвет съгласно чл.24 (5) от ЗУЕС. При неспазването му контролния съвет подлежат на персонална глоба по чл.56(1) от ЗУЕС в размер от 300 до 1000 лева.

 • При липса на контролен съвет, общото събрание е длъжно да определи лица от Етажната собственост, които не са свързани с членове на управителния съвет за извършване на ревизията. Общото събрание, контролният съвет или избраните лица от Общото събрание са в правомощията да се обърнат към нас за провеждане на ревизия.

 • При липса на съдействие от страна на управителния съвет за извършване на ревизията, глобата по чл.56 (1) е за членовете на управителния съвет.

 • Чрез ревизията се укрепва доверието между съседите и при наличие на неточности, те се отстраняват.

 • Гарантира се еднакво прилагане на Закона за управление на Етажната собственост за всички!

 • Контролен механизъм, който предпазва от своеволия на разполагащите с общите пари! 

Резултатите:

 1. Пълен финансов отчет за ревизирания период:

  1. Касова наличност на етажната собственост
  2. Банкова наличност на етажната собственост /при наличие на банкова сметка/
  3. Наличност при професионален касиер /изипей, при използване на услугите на такъв/
  4. Задължения на съкоопреаторите
  5. Разходи и приходи с натрупване по години
  6. Разходи и приходи, съпоставени по видове и по години
 2. Протокол с констатации:

  1. В протокола описваме еднолично взети решения от домоуправителя или касиера в разрез със ЗУЕС и решения на общото събрание /освобождаване от такси или определяне на такси в по-голям размер, едноличен избор на оферта за планов ремонт за суми над 1000 лв и т.н./.
  2. Констатирани разминавания в отчета на касиера и домоуправителя /ако има такъв/ и съставения от нас отчет. При липса на отчет, този факт също се отбелязва в протокола.
  3. Констатирани разминавания между фактическото състояние на касата на етажната собственост и по отчет.
  4. Констатирани разминавания между фактическото състояние на банковата сметка или тази при професионалния касиер с това по отчет.
  5. При наличие на съпоставими разходи по вид и размер между годините и наличие на голяма разлика, тя се включва в протокола, с цел да се потърси обяснение от общото събрание.
  6. Препоръки при констатиране на проблеми с провежданите общи събрания и съставените протоколи.
  7. При желание от етажната собственост, препоръки за подобряване на събираемостта на средствата и отчетността.  
  8. Съпоставка между законовите изисквания и практиката в етажната собственост.
 3. Изчисление на законна лихва по чл.86 от ЗЗД за просрочия на вноски към Етажната собственост или по неправилни разчети на управителния съвет:

  1. Опцията се заявява при поискване на оферта за ревизия.
  2. Лихви се изчисляват до 3 години назад от момента на провеждане на ревизията.
  3. За изчисляване на лихви по чл.86 от ЗЗД се добавя допълнителна сума от 150 лв към цената на ревизията за Етажна собственост до 25 самостоятелни обекта.
  4. При ревизия на професионални домоуправители, в офертата задължително се включва опцията за изчисляване на лихви по чл.86 от ЗЗД, освен ако не се предостави Решение на Общото събрание, в което собствениците, ползвателите и обитателите са изрично освободени от задължението им да плащат дължимите лихви за просрочие по чл. 86 от ЗЗД с мнозинство от 75% от всички идеални части.

Финансовият отчет и протоколът се предоставят в електронен вид /pdf/ по имейл, до 1 седмица  след приключване обработката на документацията. Разпечатките са в 2 екземпляра и се подписват от присъстващите членове на ревизията. 

В услугата не е включено съставянето на Констативни протоколи за установените нарушения, както и подготвянето на доклада на Контролния съвет от проведената ревизия. Това са услуги, които могат да бъдат заявени допълнително, срещу допълнително заплащане.

Извършваме ревизии, максимум 2 години назад във времето. По изключение ревизията може да обхване максимум до 3 години, но за всеки месец, надхвърлящ двугодишния период се заплаща по 10 лева допълнително.

 

При повторно ползване на услугата:

Ако вече сте ползвали услугата, важно е да ни обърнете внимание на този факт. Това ще ни позволи да използваме данните от предишната ревизия като начално салдо за новата ревизия.

Освен това новият финансов отчет ще има повече данни за анализ, съставяне на по-добър бюджет за бъдещи периоди и по-добър контрол върху разходната част.

Заплащане:

Цената на пакета е 250 лв при ревизия на двугодишен период за Етажни собствености до 25 самостоятелни обекта. За всеки допълнителен месец над двугодишния период се заплаща по 10 лева.

Предвижда се отстъпка до 30% ако всички приходни квитанции са описани в електронен формат и ясно е упоменат номера на обекта/апаратамента.

Предвижда се отстъпка до 50% ако се ползва професионален касиер. Приложението на касиера позволява експорт в електронен формат и ясно е упоменат номера на обекта/апаратамента.

Предвижда се отстъпка до 60% и кратък срок за приключване на ревизията ако Етажната собственост може да предостави Финансов отчет, рекапитулации и първична документация, съгласно нашите условия.

Преди да се обадите за конкретна цена, моля прочетете ТУК!

Придвижването до етажни собствености в град София е включено в цената на услугата.

За райони до 50 км от град София, към цената на услугата се добавят допълнителни 20 лв.

За райони до 200 км от град София, към цената на услугата се добавят допълнителни 50 лв, ако услугата и двете придвижвания могат да се осъществят в рамките на 1 ден.

За райони над 200 км от град София, към цената на услугата се добавят допълнителни 100 лв за транспорт и още 60 лв за нощувка.

Сумата се превежда:

 1. поне 1 работен ден преди ревизията при плащане по банков път или на каса на изипей 
 2. в деня на ревизията чрез превод през ипей или в брой веднага след обработване на документацията.

 

Атмосфера за провеждане на ревизията:

 • Провеждащият ревизията предоставя думата на всеки присъстващ и компетентен по темата.
 • Останалите присъстващи са длъжни да изслушат мнението на говорещия без да го прекъсват.
 • Думата се дава, на всеки който желае да се изкаже, без да има необходимост от прекъсване на говорещия.
 • Не се толерират агресивно поведение, ругатни и обиди към когото и да е, особено към провеждащия ревизията.
 • Не се толерира шумното говорене, защото пречи на концентрацията при обработка на документацията.
 • Провеждащият ревизията може да определи дадено действие или бездействие като нарушение или грешка, съгласно закона, но няма да направи квалификация по нечий адрес.
 • Провеждащият ревизията няма за задължение да следи за реда и дисциплината по време на ревизията, но има пълно право да направи забележка, ако присъстващите му пречат за извършване на дейността му.
 • При наличие на 3 забележки за неспазване на нормалния ред за провеждане на ревизията, ревизиращият може да прекрати ревизията без да я финализира по вина на Етажната собственост.
 • При преждевременно прекратена ревизия по вина на Етажната собственост, авансово преведената сума от 50% се задържа като неустойка.

Данните необходими за изготвяне на оферта за ревизия на Етажна собственост.

Основна информация за ревизия на Етажна собственост /ЕС/
Лице за контакт / получател на офертата

 

Тези продукти също може да представляват интерес за Вас.

Прочетена 49791 пъти Последно променена в Вторник, 07 Декември 2021 09:50

Галерия със снимки

8 коментара

 • Връзка на коментара Веселина Петък, 30 Септември 2022 06:11 публикуван от Веселина

  Здравейте Нина,
  По повод липсата на регистрация на надлежно избран домоуправител на Общо събрание, ако имате копие от протокола от Общото събрание, заверен с надпис "Вярно с оригинала" от домоуправителя или член на Управителния съвет, можете да го внесете в деловодството на съответната община. Така официално общинската администрация ще знае кое е отговорното лице, с което трябва да поддържа контакт при необходимост. При липса на подобен протокол, може да се състави отворено писмо, с което да го изискате от действащия домоуправител или управителен съвет.
  Повече детайли относно писмото:
  https://www.universumv.com/index.php/common-space-services/audit/item/78-invitation-to-fullfill-the-rules

  По повод извършения ремонт на етажа за Ваша сметка е необходимо да се уточни какво точно е ремонтирано, за да се прецени типа на ремонта от гледна точка на ЗУЕС. При необходим ремонт /повредено осветление на етажа например/ е достатъчно да представите разходно оправдателните документи на Домоуправителя или Управителния съвет и да се уточните дали веднага ще Ви възстановят средствата или ще се приспадат от Ваши бъдещи вноски. Същото важи и в случай на неотложен ремонт. В случай на основен ремонт като шпакловане, пребоядисване, смяна на цвета на етажа или общите части е нужно разрешение от Общото събрание за извършването му, както и за избор на оферта, като решението следва да се вземе с мнозинство от поне 67% от всички идеални части в Етажната собственост. Тоест ако сте извършили Основен ремонт на Етажа без решение на Общото събрание, следва извършеното да се одобри от Общото събрание и то да прецени какво следва да Ви се възстанови на база представени разходно-оправдателни документи. Дано да имате снимка на предишното състояние на етажа и сега, за да можете да докажете, че извършените дейности са по-скоро необходим ремонт, особено ако не е допусната разлика в цвета с останалите етажи, което би Ви позволило да си поискате средствата директно от Управителния съвет. Важно е също да се знаят и причините довели до необходимостта от ремонт. Ако някой съсед при извършване на ремонт в неговия самостоятелен обект е проявил небрежност и е увредил общите части, логично би било Управителният съвет да му потърси директна отговорност на него, отколкото с ремонта да се натоварват всички собственици.

  По повод необитаемия апартамент, в ЗУЕС ясно е определено, че се дължи месечна вноска за Фонд Ремонт и обновление от собственика на апартамента. При пребиваване в апартамента или Етажната собственост повече от 30 дни в рамките на календарната година след 30-тия ден следва да се плаща предвидената месечна такса за поддръжка и управление. Държим да отбележим, че пребиваването не е равносилно на живеене в апартамента. Посещение на апартамента макар и за половин час, извършване на ремонт, местене на багажи, складиране на багаж в мазе или тавански помещения също се счита за пребиваване и то за цял ден и Етажната собственост има право да приспадне съответния ден от въпросните 30 дни за годината, особено ако има контрол на достъпа.

 • Връзка на коментара Нина Христова Четвъртък, 29 Септември 2022 05:20 публикуван от Нина Христова

  Супер сте Желая ви много здраве, успехи. Ще се радвам, ако ми отговорите на е пощата cherneva_n@abv.bg Имам ап на Мария луиза, и там имаме домоуправител, който не се регистрирал, нищо не се прави от 30 06 22г, общо събрание, аз правих ремонт на етажа, платих. Никой не участва. Благодаря Ви. МОЙ БЛИЗЪК В София, баща му почина, 7 4 21г, никой не живее, дължи ли нещо към ЕС на Кр село, такса вход, ремонти Благодаря

 • Връзка на коментара Веселина Четвъртък, 07 Февруари 2019 00:32 публикуван от Веселина

  Благодарим за проявения интерес и съжаляваме за закъснялата реакция от наша страна.

  Поради голямото натоварване, свързано с ревизиите, които провеждаме в момента, както и годишните приключвания до 31/03/2019 на нашите клиенти, можем да Ви предложим като най-ранна дата началото на май месец.

 • Връзка на коментара Марияна Карлуковска Сряда, 24 Октомври 2018 20:34 публикуван от Марияна Карлуковска

  Здравейте,

  Бих искала да получа оферта за извършване на пълна ревизия и финансов отчет за период 2017-2018 година на жилищен блок с 80 апартамента.

 • Връзка на коментара Веселина Георгиева Понеделник, 04 Юни 2018 09:13 публикуван от Веселина Георгиева

  Здравейте,
  Благодарим за проявения интерес към услугите ни.

  Съгласно ЗУЕС контролният съвет или контрольора имат задължението да извършват проверка на касата поне веднъж годишно.

  Управителният съвет или домоуправителя имат задължението да предоставят необходимата документация.

  При липса на надлежно избран контролоьор или контролен съвет или пък ако мандатът им е изтекъл /максимален манадат от 2 години/ е необходимо провеждане на Общо събрание, на което да се избере контролен съвет.
  Ако домоуправителят не желае да свика общо събрание и да включи в дневния ред избор на контрольор или контролен съвет, след отправена към него писмена покана, то бихме могли да Ви съдействаме със съставяне на констативен протокол за нарушение по ЗУЕС, който да представите в Общината. След това ще последват санкции и препоръки, които ако не се вземат под внимание от домоуправителя ви, ще му влошат положението на материално отговорно лице, като може да се стигне до поверяване извършването на ревизия на вещо лице, назначено от прокуратурата или съда.
  Ако домоуправителят реши да свика общо събрание за избор на контролен съвет и ако желаете да се възползвате от Нашите услуги по извършване на ревизии, можем да Ви предоставим оферта, която да представите на това Общо събрание.

  Контролният съвет определя дата на провеждане на ревизия и отправя писмена покана към управителния съвет за присъствие и представяне на необходимата документация.

  При неизпълнение на задължения отново се отправя писмена покана с разумен срок за изпълнение на задълженията.

  При липса на изпълнение се съставя Констативен протокол, който се предава на Общината.

  Надяваме се с настоящето да сме били максимално полезни!

 • Връзка на коментара Невена Цанева Петък, 18 Май 2018 10:23 публикуван от Невена Цанева

  Здравейте, проблемът е, че нашият домоуправител е неоткриваем. Въобще не живее във входа, само взема парите и толкова. По какъв начин да предизвикаме такава ревизия?

 • Връзка на коментара Веселина Георгиева Неделя, 18 Март 2018 20:26 публикуван от Веселина Георгиева

  Здравейте,

  Благодарим за проявения интерес! Оферта е изпратена на Вашия имейл!

  Поздрави

 • Връзка на коментара Емилия Илиева Понеделник, 12 Март 2018 12:11 публикуван от Емилия Илиева

  Здравейте,
  На предстоящо събрание ще обсъждаме оферти за извършване на пълна ревизия за периода 2016-2017 г. Бих искала една от офертите да бъде ваша .
  Моля да ни изпратите Оферта , която да предоставя за обсъждане .
  Благодаря.

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.