Сряда, 29 Декември 2021 10:28

Съставяне на Констативен протокол за нарушения на собственик, ползвател, обитател или членове на управителен или контролен съвет на Етажната собственост

Написана от Универсум В ЕООД
Оценете
(5 гласа)
Съставяне на Констативен протокол за нарушения на собственик, ползвател, обитател или членове на управителен или контролен съвет на Етажната собственост Съставяне на Констативен протокол за нарушения на собственик, ползвател, обитател или членове на управителен или контролен съвет на Етажната собственост Универсум В ЕООД

С оглед нормалното изпълнение на разпоредбите на ЗУЕС е предвиден специален раздел с АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

За констатиране на нарушения, както на собственици, ползватели и обитатели така и от страна на Управителен или Контролен съвет се използва определения в чл.57 ал.1 на ЗУЕС Протокол, който следва да бъде предаден на Общинската администрация.

Този основен инструмент на ЗУЕС гарантира, че всеки един член на Етажната собственост ще изпълнява коректно своите законови задължения, тъй като в противен случай ще бъде образувано административно производство срещу него, което може да приключи с акт за административно нарушение и наказателно постановление, ако деянията не представляват престъпления по смисъла на Наказателния кодекс.

Кой съставя Констативен протокол?

Съставянето на Констативните протоколи е поверено в правомощията на управителния съвет.

Контролният съвет в Етажната собственост също има право да състави Констативни протоколи дори и за нарушения на домоуправител или членове на управителен съвет.

Практически всеки собственик, ползвател или обитател може да бъде съставител на Констативен протокол, стига изложените твърдения да представляват нарушения по ЗУЕС, както и да са подкрепени от още двама собственици, ползватели или обитатели, които да бъдат вписани в протокола и да фигурира техния подпис.

В какви случаи трябва да се напише Констативен протокол?

Констативен протокол трябва да се състави винаги, когато има нарушение по ЗУЕС, като нарушенията могат да бъдат много и различни.

Като фрапантен пример за нарушение е промяна на размера на някоя от дължимите вноски по ЗУЕС без надлежно решение от Общо събрание и връчено заверено копие от протокол от съответното Общо събрание.

Позоваване на решение на Управителен съвет, без надлежно уведомяване и връчване на копие от протокола от съответното заседание на управителния съвет.

Определяне на дължими лица, нови видове вноски, които не са регламентирани в ЗУЕС, но изведнъж стават изискуеми от управителния съвет.

Събиране на вноски за ремонт на Общи части по равно от всеки обитател, вместо от всеки собственик на база притежавани идеални части.

Неплащане на определените от ЗУЕС и от Общото събрание дължими вноски от собственик, ползвател или обитател.

Липса на разпределение на приходите от наеми. В този случай може да се предяви иск към Етажната собственост, като конкретния размер на иска можете да определите с услугата за изчисление на материален интерес, която предлагаме.

Неизвършване на неотложни ремонти.

Неизпълнение на задълженията на управителния съвет да председателства свикано Общо събрание.

Липса на бюджет, отчет, план за ремонти, представени на Общото събрание на Етажната собственост за одобрение.

Извършване на основен ремонт без решение на Общото събрание.

 

Защо да се ползва услугата по съставяне на констативен протокол?

 1. Услугата включва консултация: споделяне на конкретните проблеми, които имате с Управителния съвет, или други лица от Етажната собственост, с цел установяване дали има нарушение, което да предполага съставяне на Констативен протокол.

 2. Определяне на извършените нарушения, както и потенциалните приложими санкции.

 3. Съставяне на Констативен протокол въз основата на ЗУЕС, който получавате по електронен път.

 4. Необходимо е да разпечатате протокола в 3 оригинални и еднообразни екземпляра: 1 за съставител, 1 за нарушител и 1 за Общинската администрация.

 5. Преди да бъде предаден на Общинската администрация, протоколът трябва да бъде подписан от 3-ма собственици, ползватели или обитатели, които с подписите си свидетелстват за описаните нарушения.

 6. Добре изготвеният протокол способства, посредством административното производство, съставянето на акта и наказателното постановление, някои неизпълнявани задължения да започнат да се изпълняват надлежно според изискванията на закона.

 7. Протоколът е свидетелство и сигнализация пред общинските власти за наличие на проблеми и нарушения по спазването на закона. При някои нарушения общинските власти имат права да се намесват директно и да съдействат на Етажната собственост за решаване на проблема.

 8. Протоколът не е средство за заставяне на Общинските власти да сменят управителен или контролен съвет, поради неизпълнение на задълженията им. Общинските власти въз основа на протокола, могат да наложат глоба на домоуправител или член на управителен или контролен съвет, препоръчвайки, спазването на закона и предупреждавайки за растящ размер на глобата при продължаващо неспазване на закона. Изборът на Контролен или управителен съвет е изцяло в правомощията на Общото събрание.

Консултацията за изготвяне на протокола се извършва по телефона, а предаването на протокола на предоставения в поръчката имейл.

Услугите по извършване на пълна ревизия или финансова ревизия не включват съставяне на съответните констативни протоколи с извършените нарушения. При желание от страна на Контролния съвет и срещу допълнително заплащане, могат да бъдат съставени Констативни протоколи с констатациите от проведената ревизия, които да бъдат подписани от Контролния съвет и предадени на Общинската администрация.

Услугата не е обвързана с провеждането на на пълна ревизия или финансова ревизия.

В някои случаи е необходимо към протокола да се представя допълнителна документация на общинската администрация като протоколи от Общи събррания на Етажната собственост, протоколи с решения на управителния или контролния съвет, снимки и доказателства, които спомагат на общинската администрация да проведе коректно административно производство.

SKU protokol
Brand Универсум В ЕООД
30.00

Тези продукти също може да представляват интерес за Вас.

Прочетена 18319 пъти Последно променена в Сряда, 29 Декември 2021 10:28

2 коментара

 • Връзка на коментара Веселина Вторник, 08 Март 2022 09:28 публикуван от Веселина

  Здравейте,
  За доказване на психически тормоз, трябва да се докаже извършване на нарушение на обществения ред, правила и правни норми, които довеждат до съответния психически тормоз.
  В случая едновременното придвижване и засичане с други съседи в рамките на Етажната собственост би било неуместно да се класифицира като психически тормоз, тъй както Вие, така и те имат право да ползват общите части. Няма правилник за вътрешен ред в Етажната собственост, който разрешава наличието само на едно лице от Етажната собственост в общите части в даден момент, като останалите трябва да изчакат лицето да се изнесе, за да ползват общите части.

  Но ако някой в буквалния смисъл щом вие излезете от апартамента си излиза след вас и ви следва неотлъчно на всякъде в рамките на Етажната собственост, щом Вие спрете на стълбите за да помислите на къде да потеглите и въпросното лице спира и Ви гледа, очаквайки Вашите действия и подобно поведение може да се докаже със свидетели или записи, както и въпросното лице е пълнолетно и не е поставено под запрещение, наистина е много неприятно и добри адвокати биха могли да докажат наличие на психически тормоз в съда, с произтичащите от това обезщетения.

  В случай, че са говорени глупости по Ваш адрес във Ваше присъствие или отсъствие, но има свидетели, които могат да потвърдят това, имате право да заведете дело за клевета или обида по Наказателния кодекс.

  По отношение на провеждането на Общо събрание с 4 или 8 човека, стига да са спазени изискванията на закона не представлява нарушение. Нарушение би било, ако няма поставена покана за свикване на Общото събрание 7 дни преди датата на планираното Общо събрание, няма дневен ред в поканата, няма протокол от поставянето на поканата, както и останалите необходими реквизити по поканата, които зависят от Домоуправителя. Присъствието на Общото събрание е решение на собствениците, а Общото събрание може да се отложи до 1 час спрямо първоначално обявения час и да започне с представени над 33% от всички идеални части. А може да се проведе и на следващия ден в същия обявен час и да бъдат представени само няколко човека - собственици или лица, упълномощени от собствениците, като това е напълно законно.

  В много малко Етажни собствености се спазват стриктно процедурите по коректно организиране и провеждане на Общите събрания, съгласно законовите изисквания. Като се почне с броенето по апартаменти вместо изчислението на присъстващите идеални части, както и липсата на регистрационен лист, който следва да се подписва от съответния собственик или от упълномощено от него лице, като задължително се вписва вида на пълномощието и се приключи до това, че след общото събрание хората си тръгват скарани и никой не знае кой за какво е гласувал и какво се е постигнало от Общото събрание. На повечето Общи събрания има множество скандали, разправии, всеки взима думата без да му е предоставена, прекъсва без да изслуша изказващия се в момента, скача се от тема в тема без да има гласувания и да се следва дневния ред. Просто този който председателства Общото събрание не си е на мястото, което води след себе си много от изброените допускани грешки при провеждането на Общи събрания.
  Но това е възможност въпросните решения да бъдат атакувани и оспорени по предвидения законов ред от всеки един от собствениците, който не е съгласен с тях.

 • Връзка на коментара Крисриян Вторник, 08 Март 2022 02:53 публикуван от Крисриян

  Към кой да се обърна? Имам 3ма 4рима комшии от входа коитп ми налагат психочески тормоз ксто постоянно ме дебнст подслушват и говорят за мен лупусти. Това нещо е пт 2 3 години насам и въпреки всички положени усилия да спрат те продължават. Въпреки тяхната наглост и алчност им показвам че неме интересува никои друг освен моето семеиство и да им доказвам многократно че неми пука за никои несе спира да се случва едно и също като например един комшия които купи за сина си апартанент на първия етаж и сега с него заедно ми налага тормоз като постоянно ходят след мен във входа. Слизаю до мазето до 2 3 минути или тои или сина му са след мен даже многократно нарочно слиза някои от тях и аз акп си говоря я по телефон я съм с някои познат да му даю инстромен или каквотп и да е понеже са ни близки мазетата си седят в тяхното о слухарят аз какво си говпря и лакво правя. Изляза ли от входа един от двмата е на прозореца и ме дебне къде отивам или с кои какво си говоря или првя. Писна ми от този психически тормоз подтояннп да ме дебнат и слихарят. Хващам ги как ми обилалят по етажа и заничат покраи саксии и боклуци оставени на етажа . Направих лалво ли не зада спрат пари им давай алкпхош им купувах инстроменти каквото и да са искали от мен винаги несъм отказал но ми писна до гуша ми идва с рва дебнене слихарене и заничане даите съвет към кои да се обърна и какво да правя. Този и синут му есновременно изпълняват да са домуоправители и касиери на входа. Общо събрание със всички комшии никога не е имало а само с 4 до 8 човека и то са си те клюкарите и буклуците. Въпреки че нямат право пак нощо несъм им казал колкото искат давам каквото искат првят но ми писна да съм постоянен обект на нблюденое от роя хора. Проблема в че всички са бивши военни и полицаи оше от комунистическите години и всички се мислат за недосегаеми от старшина до генерал и полицаи темподобни. Кабете ми към кои да се обърна и какво да направя писна ми от тези хора имам жена и дете на 7 години и с този тормз вече 2 години и повече почвам да откачам и да не издържам психически да не направя някоя глипост накрая

Оставете коментар

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.